نام فارسی قطعه: چهار شاخه فرمان

نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, STEERING INTERMEDIATE


شماره فنی: 4522048201

کد قطعه: 45220-48201

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4522048200

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020