نام انگلیسی قطعه: SHIELD, STEERING COLUMN HOLE


شماره فنی: 4525448080

کد قطعه: 45254-48080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020