نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING COLUMN


شماره فنی: 452863A905C0

کد قطعه: 45286-3A905-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020