نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING COLUMN


شماره فنی: 4528648902E0

کد قطعه: 45286-48902-E0

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4528648902C0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020