نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING COLUMN


شماره فنی: 4528648911C0

کد قطعه: 45286-48911-C0

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4528648910C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020