نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING COLUMN, LWR NO.2


شماره فنی: 4528948010C0

کد قطعه: 45289-48010-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020