نام انگلیسی قطعه: DAMPER, STEERING SHAKE


شماره فنی: 4571348060

کد قطعه: 45713-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020