نام انگلیسی قطعه: DAMPER, STEERING SHAKE


شماره فنی: 4571352020

کد قطعه: 45713-52020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020