نام انگلیسی قطعه: DAMPER, STEERING SHAKE


شماره فنی: 4571348120

کد قطعه: 45713-48120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020