نام انگلیسی قطعه: BOLT, TILT STEERING PAWL SET


شماره فنی: 4589720020

کد قطعه: 45897-20020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020