نام انگلیسی قطعه: PEDAL ASSY, PARKING BRAKE CONTROL


شماره فنی: 4620048050

کد قطعه: 46200-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020