نام فارسی قطعه: سیم ترمز دستی عقب

نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.2


شماره فنی: 4642048170

کد قطعه: 46420-48170

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4642048171
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020