نام فارسی قطعه: کفشک ترمز دستی

نام انگلیسی قطعه: SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.2


شماره فنی: 4655048020

کد قطعه: 46550-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020