نام فارسی قطعه: کفشک ترمز دستی

نام انگلیسی قطعه: SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.2


شماره فنی: 4659048010

کد قطعه: 46590-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020