نام فارسی قطعه: مجموعه کلیپر و گردگیر دیسک عقب

نام انگلیسی قطعه: REAR DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER


شماره فنی: 4707

کد قطعه:

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020