نام انگلیسی قطعه: PIN(FOR PUSH ROD)


شماره فنی: 4714848010

کد قطعه: 47148-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020