نام انگلیسی قطعه: TUBE, FRONT BRAKE, NO.2


شماره فنی: 4731230700

کد قطعه: 47312-30700

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020