نام انگلیسی قطعه: STRUT, PARKING BRAKE SHOE, RH


شماره فنی: 4761328010

کد قطعه: 47613-28010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020