نام فارسی قطعه: پیستون سیلندر ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: PISTON, REAR DISC BRAKE


شماره فنی: 4773148050

کد قطعه: 47731-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020