نام انگلیسی قطعه: PIN, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4781448050

کد قطعه: 47814-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020