نام انگلیسی قطعه: PLATE, PAD SUPPORT. NO.2(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4781748050

کد قطعه: 47817-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020