نام فارسی قطعه: سیلندر ترمز

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, REAR LH


شماره فنی: 4785048110

کد قطعه: 47850-48110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020