نام انگلیسی قطعه: BUSH, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4787948100

کد قطعه: 47879-48100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020