نام انگلیسی قطعه: SEAT SUB-ASSY, SPRING, LH


شماره فنی: 4804948010

کد قطعه: 48049-48010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4804948011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020