نام فارسی قطعه: طبق پاپین

نام انگلیسی قطعه: ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH


شماره فنی: 4806948051

کد قطعه: 48069-48051

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4806948052
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020