نام انگلیسی قطعه: VALVE SUB-ASSY, HEIGHT CONTROL, NO.1


شماره فنی: 4809548010

کد قطعه: 48095-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020