نام انگلیسی قطعه: INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER RH


شماره فنی: 4825748010

کد قطعه: 48257-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020