نام فارسی قطعه: ضربه گیر عقب

نام انگلیسی قطعه: BUMPER, REAR SPRING, NO.1 RH


شماره فنی: 4834148050

کد قطعه: 48341-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020