نام انگلیسی قطعه: BRACKET, REAR SHOCK ABSORBER, UPPER LH


شماره فنی: 4851748010

کد قطعه: 48517-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020