نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, TRAILING, REAR RH


شماره فنی: 4876048060

کد قطعه: 48760-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020