نام فارسی قطعه: میل مندل عقب

نام انگلیسی قطعه: ROD ASSY, STRUT, REAR


شماره فنی: 4878048040

کد قطعه: 48780-48040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020