نام فارسی قطعه: بوش لاستیک میل موج گیر عقب

نام انگلیسی قطعه: BUSH, STABILIZER, REAR


شماره فنی: 4881848020

کد قطعه: 48818-48020

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4881848021
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020