نام فارسی قطعه: بوش لاستیک میل موج گیر عقب

نام انگلیسی قطعه: BUSH, STABILIZER, REAR


شماره فنی: 4881848060

کد قطعه: 48818-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020