نام انگلیسی قطعه: BRACKET, STABILIZER(FOR REAR)


شماره فنی: 4883230060

کد قطعه: 48832-30060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020