نام انگلیسی قطعه: BRACKET, REAR STABILIZER BAR, LH


شماره فنی: 4883232050

کد قطعه: 48832-32050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020