نام انگلیسی قطعه: BRACKET, REAR STABILIZER, LOWER


شماره فنی: 4883548010

کد قطعه: 48835-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020