نام انگلیسی قطعه: HOLDER, AIR CONNECTOR CLIP


شماره فنی: 4893348010

کد قطعه: 48933-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020