نام انگلیسی قطعه: CAP(FOR HEIGHT CONTROL COMPRESSOR)


شماره فنی: 4897048010

کد قطعه: 48970-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020