نام فارسی قطعه: دیاق پشت جلو پنجره

نام انگلیسی قطعه: SUPPORT SUB-ASSY, HOOD LOCK


شماره فنی: 532080K010

کد قطعه: 53208-0K010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020