نام فارسی قطعه: زه شیشه عقب

نام انگلیسی قطعه: FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL


شماره فنی: 6997189106

کد قطعه: 69971-89106

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020