نام فارسی قطعه: زه سقف

نام انگلیسی قطعه: COVER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING JOINT, RH


شماره فنی: 7559635030

کد قطعه: 75596-35030

قیمت: 1,600,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

7559642010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 1,600,000 ریال