نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, INTERIOR ILLUMINATION, NO.1


شماره فنی: 8109030070

کد قطعه: 81090-30070

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8109030071
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020