نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT, NO.1


شماره فنی: 8133050021

کد قطعه: 81330-50021

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020