نام انگلیسی قطعه: WIRE, SENSOR


شماره فنی: 8211948011

کد قطعه: 82119-48011

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020