نام فارسی قطعه: وایر گیربکس

نام انگلیسی قطعه: WIRE, TRANSMISSION


شماره فنی: 8212533091

کد قطعه: 82125-33091

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8212533090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020