نام فارسی قطعه: وایر گیربکس

نام انگلیسی قطعه: WIRE, TRANSMISSION


شماره فنی: 8212550071

کد قطعه: 82125-50071

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8212550070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020