نام انگلیسی قطعه: WIRE, EARTH, NO.2


شماره فنی: 8228648050

کد قطعه: 82286-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020