نام انگلیسی قطعه: DIODE


شماره فنی: 8234512040

کد قطعه: 82345-12040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020