نام انگلیسی قطعه: WIRE, WIPER MOTOR


شماره فنی: 8237548030

کد قطعه: 82375-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020