نام انگلیسی قطعه: CLOCK ASSY


شماره فنی: 8391048100

کد قطعه: 83910-48100

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8391048101
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020